Privacystatement E.B.V. Mustangs

Doel

Dit privacystatement heeft tot doel om u te informeren welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

Algemeen

EBV Mustangs is gevestigd aan Bruntingerbrink 159, 7812 VJ Emmen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Sportlink is voor zowel E.B.V. Mustangs als de NBB verwerker van jouw persoonsgegevens. Dit is nodig om je gerechtigd te krijgen tot het trainen, spelen van wedstrijden of om een officiële functie te bekleden.

Contactgegevens

E.B.V. Mustangs
info@ebvmustangs.nl
Bruntingerbrink 159,
7812 VJ Emmen
Tel: 06-27095388

Functionaris

De secretaris is de functionaris gegevensbescherming van E.B.V. Mustangs. Hij/zij is te bereiken via secretaris@ebvmustangs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

E.B.V. Mustangs verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging of lid wilt worden. Als je spelend of trainend lid bent of een officiële functie bij de club vervult, gebruiken wij je gegevens ook om je in te schrijven als lid van de KNVB. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pasfoto
 • Bankrekeningnummer
 • Het team waarin je speelt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende gegevens die als bijzonder of gevoelige persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt: gegevens van leden jonger dan 16 jaar.
Om je in te schrijven als lid, jonger dan 16 jaar, is toestemming nodig van ouders of voogd.
Het kan voorkomen dat jij of jouw kind op een foto/video op onze website staat of komt te staan.
Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kunt je een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto/video sturen naar secretaris@ebvmustangs.nl.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@ebvmustangs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

E.B.V. Mustangs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je in- en uit te schrijven of over te schrijven als lid van E.B.V. Mustangs (ledenadministratie);
 • Het afhandelen van jouw betaling (rechtsgrond: lidmaatschapsovereenkomst);
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je in staat te stellen te trainen en wedstrijden te spelen;
 • Je in te schrijven als lid bij de NBB;
 • Het invullen van (digitale) wedstrijdformulieren;
 • Je te registreren als vrijwilliger;
 • Voor het kunnen bekleden van een officiële functie;
 • Teamindelingen te maken en coaches die persoonsgegevens verstrekken;
 • Trainingsgroepen samen te stellen en trainers persoonsgegevens te verstrekken;

E.B.V. Mustangs gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Een (Excel-)database waarin de ledenadministratie wordt bijgehouden;
Sportlink om leden aan te melden bij de NBB en om de wedstrijdadministratie te kunnen voeren;
Een module op de website om je aan te kunnen melden bij de vereniging.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

E.B.V. Mustangs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

E.B.V. Mustangs deelt jouw persoonsgegevens via Sportlink met de NBB. Dit is nodig om je gerechtigd te krijgen tot het trainen, spelen van wedstrijden of om een officiële functie te bekleden.
Ook wordt via dit systeem – bij aanvragen van overschrijving – informatie uitgewisseld over een eventuele achterstand in de betaling van contributie.
E.B.V. Mustangs deelt je persoonsgegevens met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken.
Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij delen geen persoonsgegevens met derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door E.B.V. Mustangs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@ebvmustangs.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
E.B.V. Mustangs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Dit privacystatement is een levend document en er zullen gewijzigde versies van verschijnen. Nieuwe versies zullen worden aangekondigd op de website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

E.B.V. Mustangs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris@ebvmustangs.nl.

Sportlink

Sportlink heeft al haar apps voorzien van functies en uitleg over de bewaking van de privacyaspecten. Tevens zijn in de Sportlink voorwaarden alle aspecten van de zogenaamde verwerkersovereenkomst opgenomen. Hiermee voldoet zij aan de voorwaarden zoals gesteld in de privacy wet (Algemene Verordening Gegevens Bescherming).